WORLD CHAMPIONSHIPS WON USING OUR BRAKE DISCS

ALL3.JPG (53397 bytes)                                             320GH.JPG (76750 bytes)

CLASS 50cc

1978 RICARDO TORMO   BULTACO
1979 EUGENIO LAZZARINI   KREIDLER
1980 EUGENIO LAZZARINI    KREIDLER
1981 RICARDO TORMO     BULTACO
1982 STEFAN DOERFLINGER  KRAUSER
1983 STEFAN DOERFLINGER  KRAUSER

CLASS 80cc

1984 STEFAN DOERFLINGER      KRAUSER
1985 STEFAN DOERFLINGER          KRAUSER
1986 JORGE MARTINES     DERBI
1987 JORGE MARTINES     DERBI
1988 JORGE MARTINES     DERBI
 1989 MANUEL HERREROS DERBI

CLASS 125cc

1977 P.PAOLO BIANCHI       MORBIDELLI
1978 EUGENIO LAZZARINI   M.B.A
1979 EUGENIO LAZZARINI    M.B.A
1980 P.PAOLO BIANCHI     MORBIDELLI
1981 ANGEL NIETO    MINARELLI
1982 ANGEL NIETO   GARELLI
1983 ANGEL NIETO    GARELLI
1984 ANGEL NIETO    GARELLI
1985 FAUSTO GRESINI GARELLI
1987 FAUSTO GRESINI GARELLI
1988 JORGE MARTINES DERBI
1989 ALEX CRIVILLE COBAS
1992 ALESSANDRO GRAMIGNI APRILIA

CLASS 250cc

1977 MARIO LEGA MORBIDELLI

back